Курс АДР в Автотест2000 гр. Бургас

adr

Транспортирането на товари, които се класифицират като особено опасна и отговорна задача. За да бъде извършвана такава дейност от дадено лице то трябва да има нужната компетентност.  Едно неправилно и недостатъчно адекватно поведение би довело до доста сериозни последици, които да нанесат не малко вреди на околната среда и респективно на хората. Като опасни товари, които подлежат на контрол и издаване на сертификат АДР на лицата , които имат право да ги превозват са: взривни вещества и изделия,газове – сгъстени, втечнени или разтворени под налягане, течни запалими вещества,твърди запалими вещества,самозапалими,  вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове, окисляващи вещества, органични пероксиди, токсични вещества, инфекциозни вещества, радиоактивни материали, корозионни вещества, други вещества и изделия, чието действие също би било пагубно за околната среда при неправилно транспортиране. Те са нормативно уредени в законов текст и спазването на конкретните правила е повече от задължително. Лицата, нарушаващи тези законови и подзаконови нормативни актове и возят такива опасни товари без да притежават  удостоверение за преминат успешно курс адр подлежат на санкции.14373808711555153dbf4d426_1427455423

Ангажимента и отговорността, която носи водача на такова превозно средство е много висока. Курс адр Бургас се предлага в Автотест2000. Самото обучение е насочено към подготовка на лицето , управляващо и возещо опасните товари и какви са точно неговите задължения и отговорности при извършване на съответната транспортна услуга или дейност. Набляга се на евентуални предпоставки и действия при настъпване на пътно транспортно произшествие и начина за справяне със създалата се ситуация. Мерките, които следва да бъдат предприети в подобни случаи са изключително отговорни и следва да бъдат особено адекватни и навременни.

Министерство на транспорта много точно описва реда, по който да бъде извършен този курс. Автотест2000 провежда курс адр в Бургас съгласно условията на Наредба № 40 от 14 януари 2004г. Модулите за провеждане на курса се състоят в няколко насоки: Основен, Превоз  в цистерни, Превоз на взривни вещества или удължаване валидността на удостоверението.

Основният се провежда с продължителност на хорариума двадесет учебни часа. Следва изпит пред ДАИ. Самият изпит е под формата на тест, състоящ се от тридесет въпроса. Кандидата трябва да посочи правилният. Времето за решаване на теста е един час. При успешно и правилно отбелязани отговори водача получава положителна оценка. Условието тук е да няма повече от шест грешки в теста.

Адр курса за превоз в цистерни е с 12 учебни часа. Тук кандидата следва да е положил и преминал успешно основният курс.  Въпросите в теста за този специализиран курс са петнадесет и отново е в тестова форма. Времето за решаване е тридесет минути и тук водача има право единствено на три грешни отговора за да може да получи положителна оценка.

Курса превоз на взривни вещества е от 8 часа отново учебни. Допускат се водачи, които вече са преминали основният курс успешно . Изпитната схема е както при адр курса за цистерни. В Автотест2000 в Бургас имате възможност също така и да удължите срока на валидност на притежаваното от Вас свидетелство. Неговата продължителност е 12 учебни часа. Повече информация можете да намерите в нашият сайт или да се обадите на посочените телефони.